Farmacistët
Kontakti

<< Prapa

Fëmijët me autizëm

December 1, 2020

|

prof. dr. Gordana Stankovska
FAKULTETI E SHKENCAVE MJEKËSORE,
UNIVERSITETI I TETOVËSÇrregullimi i spektrit të autizmit manifestohet midis moshës 2 dhe 3 vjeçe, me një predispozitë më të zakonshme tek djemtë sesa tek vajzat. Studimet epidemiologjike tregojnë rritje të numrit të fëmijëve me autizëm, kështu që prevalenca sillet midis 60-70 për 10,000 fëmijë. Karakteristikat kryesore të autizmit kanë të bëjnë me aftësinë për të komunikuar, ndërveprimin shoqëror, praninë e sjelljes stereotipike dhe aktivitetet. Konsiderohet se arsyeja e shfaqjes së saj është me bazë neurobiologjike, pra një proces specifik neurokimik në nivelin e sistemit nervor qendror (SNQ).

Ndërveprimi themelor shoqëror përbën problem për fëmijët me autizëm. Mungesa e reagimit kur thuhet emri i tyre, kontakti i rrallë me sy, refuzimi për të marrë pjesë në aktivitete të përbashkëta, mungesa e gjesteve të drejtuara dhe komunikimit verbal lënë përshtypje gjatë zhvillimit të hershëm fëmijëror. Të qenit afër dikujt, të kaluarit kohë me dikë, të kuptuarit e shikimeve, emocioneve dhe dëshirave dhe marrja pjesë në bashkëveprime të ndërsjella me të tjerët është një detyrë tejet e vështirë për ta.

Fëmijët autikë nuk dinë të komunikojnë me të tjerët, të luajnë, të krijojnë miqësi. Ata nuk imitojnë, nuk marrin pjesë në lojëra në grupe, nuk përdorin lodrat në mënyrë krijuese. Të folurit mund të jetë i dobët ose pjesërisht i zhvilluar, të cilin mund ta përdorin për të shprehur nevojat ose mund të përsëritin pa pushim të njëjtat fjalë. Këta fëmijë flasin për veten e tyre në vetën e tretë, e kanë shumë të vështirë të shprehin dëshirat dhe urdhrat e tyre dhe nuk përdorin gjestikulacionet.

Fëmijët me autizëm kanë probleme me të menduarit abstrakt, krijimtarinë, imagjinatën, dallimin e imagjinatës nga e vërteta. Informacionin e treguar mund ta mësojnë dhe kujtojnë më lehtë përmes një figure, kur kanë paraqitje pamore të gjithçkaje që dëgjojnë dhe lexojnë. Vëmendja e tyre përqendrohet tërësisht në një objekt të veçantë ose një pjesë të tij, tregojnë interes për temat që lidhen me simbolet.

Fëmijët me autizëm shpesh tregojnë jofleksibilitet në sjellje dhe aktivitete. Ata kanë një mënyrë të pazakontë të të luajturit, të lidhjes me objekte të caktuara, pozicion të pazakontë të trupit, të mënyrës së të ecurit (p.sh. ecje në gishta), përsërisin fjalë ose lëvizje të njëjta, plasin duart, luhaten. Reagimet emocionale janë të dobëta, të kufizuara në shprehjen e zhgënjimit ose gëzimit në disa raste, situata të rëndësishme për fëmijën, shpesh shfaqen reagime të ankthit dhe të dëmtimit të vetvetes.

Shumë shpesh ndodh mbindjeshmëria e një ose më shumë shqisave - ndaj tingullit, nuhatjes, prekjes, ngjyrës, formës. Fëmijët autikë u përgjigjen stimujve ndijorë në mënyra të pazakonta, si manerizma motorike me duar ose gishta që përsëriten ose janë stereotipike. Ata kanë vështirësi të ndryshojnë rendin në shtëpi ose mjedis (shqetësohen nëse ua ndërrojmë vendin lodrave, nëse ndodh diçka e papritur, nëse rruga në të cilën ecin nuk është e zakonshmja).

Mbështetje dhe rekomandime në lidhje me nevojat zhvillimore, rehabilituese dhe arsimore

Fëmijët me autizëm lulëzojnë në mjedis të njohur dhe të strukturuar, që ofron një program të përshtatshëm individual dhe me qëllime të përcaktuara qartë, që mund të modifikohet në varësi të aftësive dhe nevojave të fëmijës. Prandaj duhet të ofrohen të gjitha mundësitë për të përmirësuar aftësitë e tyre sociale, njohëse dhe të të folurit, si dhe për të mësuar aftësitë e jetës së përditshme dhe të përvetësimit të rutinave.

Kur punoni me fëmijë me autizëm, duhet të mbizotërojë qasja pamore, komunikimi me ndihmën e simboleve, mësimdhënia e strukturuar, modifikimi i sjelljes me përfshirjen e më shumë profesionistëve.

Metodat dhe teknikat më të zakonshme që përdoren janë si më poshtë:

Metoda PECS përbëhet nga gjashtë faza që i lejojnë fëmijës:

Baza e zakonshme materiale e kësaj përbërjeje janë letrat me fotografi ose simbole që fëmija i ngjet në të ashtuquajturën pllakë të PECS.

Për lexim të hollësishëm të këtij teksti, shihni f.14-15 të botimit elektronik të revistës BETTY (DHJETOR 2020).

KALKULATORI DIETIK

Me ndihmën e kalkulatorit të mëposhtëm mund të planifikoni vaktet e përditshme në mënyrë të shpejtë dhe të thjeshtë.

Zbuloni më shumë >>

HOROSKOPI MUJOR

Zbuloni horoskopin për muajin aktual.

Zbuloni më shumë >>