Фармацевти
Контакт

Betty Програма за лојалност

BETTY е програма за лојалност на аптеките членки во маркетиншкиот концепт BETTY, преку која членовите на Програмата за лојалност се стекнуваат со поени согласно правилата и уловите за членство во Програмата за лојалност.
Во BETTY Програмата за лојалност учествуваат аптеките членки на маркетиншкиот концепт BETTY кои се видливо означени на влезната врата со ознака за BETTY ПРОГРАМА ЗА ЛОЈАЛНОСТ. Листата на аптеки кои учествуваат во програмата за лојалност може да ги видите на следниов линк.
Издавач и сопственик на картичката за лојалност е Аптеката учесничка во Програмата која ја издава картичката.
За да станете член на Програмата за лојалност, потребно е да се пополни пристапница која може да се подигне во АПТЕКАТА учесничка во BETTY програмата за лојалност. Со пополнување на пристапницата, АПТЕКАТА во која е пополнета истата, ќе ви издаде КАРТИЧКА за лојалност со единствен бар код која ќе може да ја користите за собирање на поени исклучиво само во аптеката во која ви е издадена. На самата картичка е наведено името на аптеката која е издавач и сопственик на картичката за лојалност.

По активирање на BETTY картичката, секој корисник на картичката за лојалност има право за стекнувате поени при секое купување во аптеката во која е издадена катричката за лојалност. Поени се стекнуваат со купување на сите производи кои се продаваат во аптеката, со исклучок на лековите што се издаваат на рецепт, односно на лековите што се на листата на есенцијални лекови кои не се опфатени со програмата за лојалност и за кои не може да се добиваат поени. За собирање на поени, потребно е да ја приложите картичката за лојалност или да го кажете мобилниот телефон кој е наведен во пристапницата.

Поените се пресметуваат како процент од вкупниот износ на фискалната сметка на производи кои се продаваат во аптеката, со исклучок на лековите што се издаваат на рецепт, односно на лековите што се на листата на есенцијални лекови кои не се опфатени со програмата за лојалност и за кои не може да се добиваат поени.
Аптеката издавач и сопственик на картичката има полно право самостојно да го одреди процентот согласно кој ќе се врши собирање на поени во програмата за лојланост. Корисникот на картичката има право да ја добие информацијата за процентот на продажното место во самата аптека издавач на картичката.

Стекнатите поени имаат номинална вредност за размена еднаква на 1 денар за секој стекнат поен (100 поени = 100,00 денари)
Поените од својата картичка може да ги користат само корисниците на BETTY картичката.
Собраните поени од секое купување ќе може да се користат, односно ќе бидат активни за користење при следно купување. Собраните поени нема да може да се искористат при купување на лекови што се издаваат на рецепт, односно на лекови што се на листа на есенцијални лекови. Поените се користат така што при плаќање треба да го информирате вработениот на продажното место дека сакате да ги користите стекнатите поени при плаќањето. Потребно е да ја приложите картичката за лојалност или да го кажете мобилниот телефон кој е наведен во пристапницата.
Корисникот може да направи увид на бројот на собрани поени на картичката во продажното место на аптеката која ја издала картичката за лојалност.
Поените се собираат во период од 00:01 часот на 01.01 до 23:59 часот на 31.12 во тековната година. По овој момент, ако не се искористат, собраните поени од тековната година се анулираат и започнува собирање на поени за нова (наредна) година.
Поените не може да се заменат за готовина.
Поените не може да се подарат, да се префрлат, или на друг начин да се направат достапни за кое било друго лице, освен за носителот на BETTY картичката за лојалност.

Корисникот може да престане да учествува во програмата за лојалност на BETTY аптеките на сопствено барање или може да биде еднострано исклучен од BETTY програмата за лојалност од страна на Издавачот до колку не се придржува до правилата за користење.

Издавачот го задржува правото да ја прекине BETTY програмата за лојалност со претходно известување на видно место во аптека и на веб страната www.betty.mk
Издавачот има право еднострано да ги смени правилата и условите на BETTY програмата за лојалност без согласност на корисникот, објавувајќи ги новите услови на видно место во аптека.

Целта на политиката за заштита на лични податоци е да Ве информирам за собирање, употреба, чување и обработка на личните податоци на корисниците на BETTY картичката за лојалност на јасен и транспарентен начин.

Личен податок е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува (субјект на лични податоци), како што се на пример: име и презиме, матичен број на граѓанинот, податоци за локација, идентификатор преку интернет, или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет на тоа физичко лице.

АПТЕКАТА учесничка во BETTY програмата за лојалност како издавач и сопственик на картичката за лојалност е заеднички контролор со Феникс Фарма ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Јадранска Магистрала бр. 31, 1000 Скопје, како поддржувач на маркетингшкиот концепт BETTY (за аптеките кои се дел од наведниот концепт).
Доставувањето на личните податоци со цел пристапување и членство кон програмата за лојалност од ваша страна како субјект на лични податоци се реализира на основа на дадена изрична Согласност за обработка на лични потацоци. Правата на субјектите на лични податоци и правото на приватност детално се уредени со Политиките за заштита на лични податоци. Ви препорачуваме повремено да ги проверувате политиките и другите интерни акти, бидејќи истите може да бидат предмет на промени и корекции, во зависност од законските и легални промени на проблематиката која ја регулира оваа материја, како и согласно нашите тековни промени.

Податоци потребни за членство во програмата за лојалност на BETTY аптеките: име, презиме, телефонски број, е-пошта, адреса на живеење датум на раѓање, пол.
Вашите лични податоци ги обработуваме во согласност со позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

Личните податоци се собираат директно од корисникот на картичката, при пополнување на пристапницата во Аптеката учесничка во BETTY програмата за лојалност како издавач и сопственик на картичката, како и кога се согласувате за добивање на директни маркетинг понуди преку Вашето користење на нашата веб страна, преку смс, како и на било кој од начините на комуникација преку социјални мрежи.

 • За добивање на попусти и поволности преку Вашето учество во нашата BETTY програмата за лојалност,
 • За доставување на директни маркетинг понуди, информации за попусти, преку email, смс пораки, телефон или било кој од начините на комуникација преку социјални мрежи
 • За истражување и следење на однесувањето на Корисникот, неговите интереси и навики за да се анализира ефикасноста на рекламирањето, заради статистички цели и заради подобрување на понудените услуги.

Секогаш кога ги обработуваме Вашите лични податоци, ние за таа обработка имаме правен основ. Правниот основ за обработката на Вашите лични податоци е дадената Согласност од Ваша страна. Ова се однесува кога Вие ги обезбедувате Вашите лични податоци и се согласувате ние да ги обработуваме со цел да Ви обезбедиме конкретна услуга, на пример кога може да ги користиме Вашите податоци за кориснички профил за да дознаеме кои продукти, услуги и маркетинг промоции би биле од Ваш интерес, единствено по дадена согласност од Ваша страна. Вие имате право во секое време да ја повлечете дадената согласност со пополнување на посебен формулар за повлекување на согласноста директно во Аптеката учесничка во BETTY програмата за лојалност кај која сте ја пополниле пристапницата и сте станале корсник на BETTY картичката за лојалност.

Би сакале да нагласиме дека немаме намера да ги споделување и пренесуваме вашите лични податоци со/на трети страни.
Вашите лични податоци исто така може да бидат обработувани во наше име од страна на трети страни кои се наши доверливи добавувачи.
На наведените трети страни им ги доставуваме само потребните информации за извршување на конкретно договорената цел и бараме тие да не ги користат Вашите лични податоци за која било друга цел. Ние секогаш вложуваме напори и даваме се од себе за да се обезбедиме дека сите трети страни со кои работиме ќе ги чуваат Вашите лични податоци на безбеден начин. Тоа најчесто се случува кога ја доверуваме обработката на лични податоци на трети страни кои ни овозможуваат обезбедување на ИТ услуги, како што се даватели на платформи, услуги за хостирање, одржување и поддршка на нашите бази на податоци, како и на нашиот софтвер и апликации.
Ваквиот однос со третите страни е уреден со правно обврзувачки договор со кој е регулирано дека се преземени соодветните мерки на безбедност и заштита на Вашите лични податоци.

Личните податоци нема да се пренесуваат во трети држави надвор од Европската Унија или Европскиот економски простор.

Ние ќе ги чуваме Вашите лични податоци, онолку колку што е потребно за да можеме да Ви ја обезбедиме побараната услуга/и или за да ги задоволиме законските цели.
Во ситуација кога сте се согласиле да добивате директни маркетинг понуди, ние ги чуваме Вашите лични податоци се додека Вие: (i) не побарате да ги избришеме Вашите лични податоци или се додека не ја повлечете согласноста за добивање на директни маркетинг понуди; или (ii)  по извесен период на неактивност (т.е кога не сте комуницирале со нас одреден временски период);
Кога повеќе нема да имаме потреба да ги користиме Вашите лични податоци, истите ќе бидат отстранети од нашиот систем и евиденција.

Вие како корисници на BETTY картичка за лојалност (и воедно субјекти на лични податоци) ги имате следните права:

 • Право на пристап до личните податоци и барање на нивна копија;
 • Право да бидете информирани за обработката на Вашите личните податоци;
 • Право на исправка и бришење на личните податоци ако се нецелосни и неточни или се обработуваат на незаконски начин;
 • Право на ограничување на обработката на личните податоци, во случај на оспорување на нивната точност или оспорување на нивната законистост;
 • Право на преносливост на податоците, односно да ги добиете Вашите лични податоци во структуиран машински читлив формат или да бидат пренесени на друга компанија, а  кои се обезбедени на автоматизиран начин, врз основа на договор или Ваша согласност;
 • Право на приговор за обработката на личните податоци (во секое време имате право на приговор за обработката за директен маркетинг и профилирање поврзано со директниот маркетинг);
 • Право на повлекување на согласноста (имате право да ја повлечете вашата согласност за обработка на вашите поатоци во било кое време);
 • Право да поднесете приговор до надзорен орган – Агенцијата за заштита на лични податоци (АЗЛП)

Вие имате право да поднесете приговор до Агенцијата за заштита на личните податоци (АЗЛП) против обработката на Вашите лични податоци доколку сметате дека Ви е повредено правото на пирватност и правото на заштита на личните податоци. Ова право можете да го остварите преку поднесување на Барање до АЗЛП, преку следниот контакт email: info@privacy.mk или со директна посета на веб страната на Агенцијата: https://dzlp.mk/prizlnlp.

Корисникот и Издавачот ќе се обидат да ги решат сите спорни прашања спогодбено, а доколку тоа не е можно, Основен Суд Скопје ќе биде надлежен суд.