МАНАСТИРОТ ЗРЗЕ

Низ историјата со Скопје владееле многу владетели кои, меѓу другото, и граделе. Тоа се објекти покрај кои секојдневно поминуваме, а можеби никогаш не сме се запрашале кога настанале. Нека оваа [...]

Read More

ПРЕСПА

Низ историјата со Скопје владееле многу владетели кои, меѓу другото, и граделе. Тоа се објекти покрај кои секојдневно поминуваме, а можеби никогаш не сме се запрашале кога настанале. Нека оваа [...]

Read More

ЗАБОРАВЕНИОТ РАЈ

Низ историјата со Скопје владееле многу владетели кои, меѓу другото, и граделе. Тоа се објекти покрај кои секојдневно поминуваме, а можеби никогаш не сме се запрашале кога настанале. Нека оваа [...]

Read More

ЖИВОПИСНИОТ ОХРИД

Низ историјата со Скопје владееле многу владетели кои, меѓу другото, и граделе. Тоа се објекти покрај кои секојдневно поминуваме, а можеби никогаш не сме се запрашале кога настанале. Нека оваа [...]

Read More

КАМЕНИОТ МОСТ, ДАУТ-ПАШИНИОТ АМАМ И АКВАДУКТОТ ВО СКОПЈЕ

Низ историјата со Скопје владееле многу владетели кои, меѓу другото, и граделе. Тоа се објекти покрај кои секојдневно поминуваме, а можеби никогаш не сме се запрашале кога настанале. Нека оваа [...]

Read More

ЛАЗАРОПОЛЕ

По влегувањето во живописната клисура на реката Радика и поминувањето на импресивниот манастир „Свети Јован Бигорски“, доаѓате до Бошков Мост. Тука вртите лево, по добар асфалтен пат, па околу [...]

Read More

МАРКОВ МАНАСТИР

Марковиот манастир се наоѓа на крајот на селото Сушица, на левиот брег на Маркова Река, на планината Китка, околу 20 км јужно од Скопје. Сместен во сликовит крајолик, опстојува со векови. Името [...]

Read More

ТИКВЕШКО ЕЗЕРО

Тиквеш или Тиквешија е низина и етногеографска област која се наоѓа во централниот и јужниот дел на Македонија. На исток се граничи со Повардарието, на југ со Мариово (Тиквешко Мариово), на запад [...]

Read More